Ph.D. Thesis

 1. Ali Yamuç, " Mikroservis Mimarilerinin Büyük Veri Alanına Uygulanması", YTÜ FBE, sürüyor
 2. Murat Akzeybek, "Monolitik Uygulamaların Microservislere Ayrıştırılması", YTÜ FBE, sürüyor
 3. Afan Hasan, " Derin öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle borsa alım satım davranışlarının modellenmesi Modeling trading behaviours with deep learning and machine learning methods in stock exchange markets", 2020
 4. Muaz Gültekin, " Makine Öğrenmesi tabanlı yazılım maliyet tahmini yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi A comparive analysis of machine learning based software cost estimation methods",2019
 5. Mohamed Jehad Baeth, "Provenance use in social media software to develop methodologies for detection of information pollution / Provenans kullanılarak sosyal medya yazılımlarında bilgi kirliliğinin ve telif hakları ihlallerinin tespiti için yöntemler geliştirilmesi",2019
 6. Pınar Cihan, "Veri madenciliği yöntemleriyle hayvan hastalıklarında teşhis, prognoz ve risk faktörlerinin belirlenmesi Determination of diagnosis, prognosis and risk factors in animal diseases using by data mining methods", 2018
 7. Ayşe Buharalı Olcaysoy, "Yazılım projelerinde maliyet ve risk yönetiminde akıllı yöntemlerin kullanımı" (Usage of intellegent methods in cost and risk management software projects), 2016
 8. Murat Ayyıldız, Yazılım projeleri ölçüm sonuçları veri tabanının oluşturulması ve yeni yazılım projelerinin maliyet tahmininde kullanimi (Construction of software projects measurement result database and usage in new software projects' cost estimations), 2007

Master Thesis

 1. Elçin Güveyi, "Yazılım Kalitesinde İnsan Etkisi", YTÜ FBE, sürüyor.
 2. Özge Mutlu, "Yazılım Kod Kalitesi İyileştirmede Yeni Yaklaşımlar", YTÜ FBE, sürüyor.
 3. D. Kanbur, Örtülü olarak tanımlanmış özelliklere dayalı ve ontoloji destekli düşünce madenciliğine bir yaklaşım, 2018.
 4. Nurgül Yüzbaşıoğlu, Ontoloji tabanlı bilgi haritalama yöntemi, 2016
 5. M.Güngören, Feature extraction methodology for provenance data using SNA metrics,2016
 6. Z.Düzen, Ontoloji ve durumsal tabanlı çıkarsamaya dayalı işbirlikçi tavsiye yöntemi, 2016
 7. S.Kırtaç, Popülerite Tabanlı Sıralama Algoritmalarının Doğruluk Değerlerini Arttırmaya Yönelik Yöntem Geliştirilmesi, 2014
 8. Mehmet Raşid Gencosmanoğlu, "Veritabanlarının Tersine Mühendisliği İle Web Servislerinin Otomasyonu". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Temmuz 2019.
 9. Deniz Nacar, "Yazılım Ölçütleri Üzerinden Beyin Metot ve Beyin Sınıf Kod Kusurlarının Tespiti". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Temmuz 2019.
 10. Nurullah Kılıç, "Bulut Ortamında Kullanıcı Verilerini Yazma ve Okuma Amaçlı Yük Dengeleme Yaklaşımları ve Bir Çözüm Önerisi". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Mayıs 2018
 11. Samer Raad Azzawi Al-Rubaye, "Automated and Metric-Based Detection of Code Smells and Antipatterns ". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Şubat 2018.
 12. Uğur Kemal Haşlak, "Yazılım Projelerinde Çaba Kestirimi İçin Yeni Bir Yaklaşım". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Ocak 2015.
 13. Sevilay Tanış, "Yazılım Projelerinde Kaliteyi Düşüren Kodların Bulunması". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Temmuz 2016.
 14. Taha Aras, "Nesne Yönelimli Yazılımlarda Karşıt Kalıpların Belirlenmesi". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Temmuz 2016.
 15. Tuğrul Aşık, "Kod Kalıp Analizi Yöntemleri ile Mikroservis Mimarilerinde İyileştirme Önerileri". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Kasım 2017.
 16. Baydaa Mohammed M. Merzah, "Automatic Detection of Code Causing Negative Effects on Software Quality". Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Aralık 2017.
 17. Özkan Sarı, Yazılım hata kestirim yaklaşımları (Software defect prediction approaches), 2015
 18. Gürkan Alpaslan, Çevik süreç ile model yönelimli yazılım geliştirme, (Model driven software development with agile process), 2015
 19. Mustafa Kapdan, Nesneye Dayalı Programlama Tabanlı Yazılımlarda Yazılım Metrikleri Kullanılarak Yapısal Kod Klon Tespiti (Structural code clone detection on object oriented software using software metrics), Aralık, 2014.
 20. Samet Arsoy, E-devlet web sitelerinin kullanılabilirlik yönünden standartlara ve rehberlere göre değerlendirilmesi (Evaluation of e-government web sites regarding their usability, according to the standards and guidelines),2014
 21. İsmail Duru, Çevik yöntemlerle mobil uygulama tasarımı ve gerçekleştirilmesi (Design and implementation of mobile applications with agile methodologies), 2014
 22. Mustafa Sarı, Yazılım kalitesinde insan faktörü (Human factors in software quality), 2014
 23. Ahmet Unudulmaz, Yazılım projelerinde risk faktörleri ve farklı kestirim yaklaşımları ile risk değerlendirme modelleri çıkarımı (Risk factors and risk assessment models with different estimation approaches in software projects), 2013
 24. Pınar Cihan, Veri madenciliği ile yazılım mühendisliği dersi projelerinin iyileştirilmesi (Improvement of software engineering studies projects with data mining), 2013
 25. Alper Çiftçi, Yazılımda alana özgü modelleme (Domain specific modeling in software development), 2011
 26. Volkan Baytam, Scrum yazılım geliştirme metodolojisi için yönetim sistemi tasarımı ve gerçeklenmesi (Design and implementatiton a management system for scrum software development methodology),2011
 27. Recep Ataş, Yazılım geliştirmede ürün hattı mühendisliği yaklaşımı kullanımı (Using software product line engineering approach for software development), 2011
 28. Hüsniye Özlem Ertemel, Nesneye yönelik yazılım geliştirmede kalite ölçütlerinin incelenmesi (The investigation of quality metrics in object-oriented software development), 2009
 29. Oytun Kurtar, İlgiye yönelik yaklaşımla yazılım geliştirme (Software development with aspect oriented approach), 2007
 30. Rıza Horasan, Tasarım kalıpları kullanarak çerçeve geliştirme (Framework development using design patterns), 2007